Replacement Phone Batteries

 
VTech BT175242 / BT275242 /
89-1341-00-00 / CPB-479J
Replacement Battery For The Following
VTech Phone Models
6119
6128
6129
CS6128-31
CS6128-32
CS6128-41
CS6128-42
CS6129
CS6129-2
CS6129-3
CS6129-31
CS6129-32
CS6129-41
CS6129-52
CS6129-54

Add Protection Plan (More Info)

$24.99

BT175242 / BT275242 /
89-1341-00-00 / CPB-479J
The VTech 89-1341-00 / BT275242 / BT175242 / CPB-479J is a replacement battery for select VTech Phone models.

Replacement Battery For The Following
VTech Phone Models
6119
6128
6129
CS6128-31
CS6128-32
CS6128-41
CS6128-42
CS6129
CS6129-2
CS6129-3
CS6129-31
CS6129-32
CS6129-41
CS6129-52
CS6129-54