Replacement Phone Batteries

 
VTech BT28443 / 89-1337-00 /
BT18443 / CPH-518D
Replacement Battery For The Following
VTech Phone Models
LS6115
LS6115-2
LS6117
LS6117-15
LS6117-19
LS6125
LS6125-2
LS6125-3
LS6125-4
LS6126
LS6126-2
LS6126-3
LS6204
LS6205
LS6215
LS6215-2
LS6215-3
LS6217
LS6225
LS6225-2
LS6225-3
LS6225-4
LS6225-5

Add Protection Plan (More Info)

$18.99

VTech BT28443 / 89-1337-00 /
BT18443 / CPH-518D
  • 2.4V
  • 500 mAh
  • Nickel Metal Hydride battery pack

Replacement Battery For The Following
VTech Phone Models
LS6115
LS6115-2
LS6117
LS6117-15
LS6117-19
LS6125
LS6125-2
LS6125-3
LS6125-4
LS6126
LS6126-2
LS6126-3
LS6204
LS6205
LS6215
LS6215-2
LS6215-3
LS6217
LS6225
LS6225-2
LS6225-3
LS6225-4
LS6225-5